Het reglement is geschreven in de hij/zijn/hem vorm. Daar waar nodig dient u deze woorden in zij/haar te lezen.
Dit reglement is van toepassing op de selectie van de gymnastiekvereniging Tiga Leek en is een aanvulling op het algemene (huishoudelijk) reglement en de statuten der vereniging. In het reglement zijn regels neergelegd specifiek voor selectieleden. In een veilige en gestructureerde omgeving beoefenen de selectieleden hun favoriete sport uit. Dit wordt bereikt door duidelijke regels en afspraken met elkaar te maken. Wanneer bijvoorbeeld de veiligheid van een gymnast in het geding komt door het niet opvolgen van een instructie, zal de trainer soms streng moeten optreden. Dit is uitsluitend ter bescherming van de gymnast en zijn omgeving.

De selectie kent een ander uitgangspunt dan recreatieve groepen. Het beoefenen van de turnsport op (in de) selectieniveau vereist van de gymnasten veel inzet, tijd (en een stukje discipline). De trainers zorgen voor de technische en fysieke ontwikkeling maar hebben hierin ook een opvoedkundige rol. Samen met een goede sfeer een must om de turnsport op een veilige manier te beoefenen! Echter, de turnselectie kent een duidelijk andere insteek dan de reguliere recreantengroepen. Hard werken, discipline, luisteren en oefenen zijn de vereisten. Het is geen ‘gezelligheidsclubje maar er wordt terdege inspanning verwacht.

 

Het uitgangspunt van de selectietrainingen blijft echter het om plezier te beleven in het beoefenen van de turnsport. In uw ogen zal er misschien wel eens streng opgetreden worden, maar dit is in deze sport soms nodig. Dit is ter bescherming van het kind zelf en zijn/haar omgeving. Wanneer er onvoldoende discipline aanwezig is, kan de turnsport onveilig worden. In een veilige vooral plezierige omgeving beoefenen de gymnasten hun favoriete sport. Er zal alles aan gedaan worden om de kinderen gedisciplineerd en veilig hun favoriete sport te laten uitoefenen. De trainers nemen daarom corrigerende maatregelen wanneer dat nodig is. Als u vindt dat de behandeling niet correct is, praat er dan over, zodat wij het gezamenlijk op kunnen lossen!

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met desbetreffende trainer.

We wensen de gymnast een fijne tijd toe bij de selectie.

Vriendelijke groet Gymnastiek en turnvereniging

Tiga Leek

 

 

REGLEMENT turnselectie Tiga Leek

Artikel 1. Selectielid
Een selectielid, hierna te noemen de gymnast, is een turner die na het succesvol doorlopen van de proefperiode en na een volledig ingevulde en ondertekend inschrijfformulier door in elk geval één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers , door de trainer definitief is opgenomen in het selectieteam. Een selectielid onderschrijft de voorwaarden als gesteld in het reglement. Bij leden onder de 16 jaar dient daarom één van de ouders het reglement mede te ondertekenen.

Artikel 2. Lidmaatschap selectie
Bij definitieve opname in de selectie is de gymnast in beginsel voor onbepaalde tijd lid van de selectie. Aan het einde van elk jaar wordt door de trainers en trainsters opnieuw bekeken of het selectielid ook het komende jaar weer wordt opgenomen in de selectie. Bij het niet continueren van het selectielidmaatschap zal de trainer/trainster het lid en/of de ouders met een redengeving hiervan gemotiveerd op de hoogte stellen.

Artikel 3. Aantal trainingsuren
Van een gymnast, die opgenomen is in de selectie, wordt verwacht dat hij minimaal 2 maal per week traint. Dat houdt in dat de gymnast

 • 1x per week een selectietraining volgt bij de selectie en 1x per week 1 uur op recreatief niveau (zie ook het algemeen reglement voor TIGA lidmaatschap betreffende een selectielid).
 • 2x per week selectietrainingen volgt.
 • vanaf 12 jaar en ouder alleen in overleg minder selectietrainingen volgt in verband met  school.

In overleg met de trainer en het TIGA bestuur kan van de bovenstaande regels worden afgeweken.

Artikel 4.Kosten selectie
De contributiebetaling voor de selectie voor gymnasten kent een onderscheid in de leeftijden tot en met 12 jaar en voor 13 jaar en ouder. De actuele contributiebedragen zijn op de website van de vereniging te vinden. (www.tigaleek.nl) Een lesmoment bestaat uit een door de vereniging middels het lesrooster aangeboden lesmoment. De contributieafdracht geschiedt door de ledenadministratie per automatisch incasso.  Bij de contributie is al bij inbegrepen de bijdrage voor het KNGU lidmaatschap. Actuele informatie is te vinden op de website.

4.1. contributie Termijnbetaling selectie
De jaarlijkse contributiebetaling voor de selectie kan in één keer worden betaald of wordt in drie termijnen van uw rekening geboekt (oktober, januari en april). Indien men vragen heeft ten aanzien van de afboeking van het verschuldigde bedrag, wordt men verzocht contact op te nemen met de ledenadministratie ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of de penningmeester( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). De hieronder staande kosten zijn niet inbegrepen voor de contributiebetaling. Voor deze kosten ontvangt u, indien daar sprake van is, een afzonderlijk machtigingsformulier voor automatisch incasso eenmalige betaling.
* TIGA selectiekleding, TIGA sweatshirt, leertjes, e.d.
* (verplichte) deelnamekosten wedstrijden en verplichte wedstrijdpas KNGU voor de gymnast die mee doet op landelijk niveau.
* in de vakanties gegeven trainingen. Deze kosten worden contant betaald bij aanvang van de training.

4.2 voortijdige beëindiging lidmaatschap
Indien de gymnast voor het einde van deze periode zijn lidmaatschap beëindigt, is men de volledige contributiebetaling verschuldigd. Indien een gymnast halverwege het jaar in de selectie wordt opgenomen, wordt naar rato de verschuldigde betaling berekend. Indien de gymnast wegens een langdurige blessure (meer dan vier weken uitval), een training niet kan bijwonen of wegens andere (onvoorziene) omstandigheden voortijdig het lidmaatschap moet opzeggen, wordt de reeds betaalde contributiebetaling gerestitueerd volgens rato en in beginsel alleen na overleg met de ledenadministratie van TIGA. Neemt u in dergelijke situaties altijd contact op met de ledenadministratie( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Op twee momenten per jaar, te weten op 1 december en  op 1 april, kunt u het aantal lesmomenten terugbrengen,  (van bijv. drie naar tweemaal per week). Het eventueel te veel aan reeds betaalde jaarcontributie wordt naar rato teruggestort. Wel blijft het minimum aantal lesmomenten  zoals genoemd in artikel 3 van toepassing. Zie ook het algemene reglement betreffende contributiebetaling, welke informatie ook is te vinden op de website: www.tigaleek.nl).

4.3. Kosten proefperiode selectie
Aan de proefselectie zitten kosten verbonden waarbij u per lesmoment een bedrag betaalt, welk bedrag na het einde van de proefperiode wordt geïnd.

Artikel 5
Trainingstijden

De trainingen worden gegeven in de turnzaal van het sportcentrum Leek (de Schelp 35 te Leek). Het lesrooster voor selectietrainingen is terug te vinden op de website. De trainer bepaalt op welke dagen de gymnast een training kan volgen en hoe vaak maximaal. Door ziekte van een trainer of wedstrijden kunnen trainingen uitvallen.

5.1. Extra trainingen
Een training die buiten een reguliere trainingsmoment wordt gegeven, valt buiten de contributiebetaling. De kosten voor dit trainingsmoment worden ter plekke aan de trainer betaald.

5.2. Training en vakantie
In de regel vindt er géén training plaats gedurende een schoolvakantie. Voor de selectie start een vakantie op de eerste maandag van de vakantieweek. De zaterdag voor de start van de vakantieweek is dus een gewone trainingsdag. De dagen daarna waarop er een training zou plaats vinden, vervallen dus wegens vakantie.
Extra trainingen in de vakantie vallen onder de regeling van artikel 9.1

5.3 Inhalen training
Bij deelname aan een wedstrijd wordt de gymnast geacht alle trainingen bij te wonen. Bij verhindering wegens ziekte of andere oorzaken, kan een training na overleg met de trainer worden ingehaald in dezelfde week als dat de les niet is genoten of in de week er op volgend. Lessen die niet kunnen worden genoten doordat de turner op die dag een wedstrijd heeft kunnen niet worden ingehaald.


Artikel 6.Gedragsregels

6.1.Betreden van de turnzaal
Van de turnzaal maken ook andere groepen gebruik. Om die reden mag de gymnast zonder toestemming van een trainer de turnzaal niet betreden. Er wordt in de hal voor de zaal gewacht, waarbij de gedraging van de gymnast niet hinderlijk mag zijn voor de groepen die aan het trainen zijn in de zaal. In het algemeen geldt dat de turnzaal alleen binnengetreden mag worden na toestemming van de trainer. Ook mede in verband met de veiligheid is het niet toegestaan de zaal alleen te betreden.

6.2. Verstellen en/of verplaatsen van toestel
Het is de gymnast ten strengste verboden in de turnzaal opgestelde toestellen te verstellen en/of te verplaatsen zonder toestemming van de trainer. Turnmateriaal als springplank, paddenstoel, kleine valmat, etc. mogen door hem verplaatst worden, mits daar toestemming door de trainer voor is gegeven.

6.3. Aanvang training
De trainingen starten op de website aangegeven tijdstip(pen). De algemene regel is dat de gymnast, vanaf het moment dat de training aanvangt tot het einde daarvan, onder de verantwoordelijkheid van de trainer  valt. Daarbuiten is zowel de trainer c.q. assistent-trainers of diens vervanger(s) als de gymnastiekvereniging TIGA niet verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijk voor de door de gymnast opgelopen schade door een ongeval, etc.  De verantwoordelijkheid voor wat een lid aan schade oploopt of de gedragingen van de leden buiten de trainingstijden ligt bij het lid of diens ouders zelf.  Ouders worden verzocht om bij jonge kinderen tot aanvang van de training te blijven en ook weer aanwezig te zijn bij het einde van de training.

6.4. Aanwezigheidsplicht
De algemene regel voor selectielidmaatschap is dat de afwezigheid van de gymnast als uitzondering wordt gezien. Bij verhindering door ziekte, vakantie, etc. dient men dit zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel telefonisch door te geven aan de trainer, dan wel mondeling de afwezigheidsreden aan te geven bij de aanwezige trainer(s) gedurende een training voorafgaand aan de verhindering. Afmelding via twitter, msn of sms is niet toegestaan.

6.5.Zelfstandigheid
Voorafgaand aan de training vindt er een warming up plaats. Bij overlapping van trainingsmomenten of indien de trainer dit nodig acht door verschillende selectiegroepen wordt er van selectieleden verwacht zelfstandig te starten met de warming up oefeningen.

6.6.Geen hinder
In verband met de aanwezigheid van andere groepen in de turnzaal, wordt er van de gymnast verwacht op een zodanige wijze te communiceren en zich te gedragen in de turnzaal dat anderen geen hinder van zijn of haar gedrag zullen ondervinden.

6.7.Motivatie
Van een selectielid wordt verwacht dat hij of zij serieus en gemotiveerd deelneemt aan de trainingen. De turnzaal kan om die reden niet beschouwd worden als een ‘speeltuin’. Er wordt verwacht te luisteren naar de aanwezige trainer(s) en de gymnast dient zijn aanwijzingen dan ook op te volgen. Bij geringe inzet kan de gymnast worden verzocht om de training te verlaten.

Het is belangrijk lenig en krachtig te zijn. De gymnast wordt geadviseerd om thuis ook lenigheids- en krachtoefeningen te doen.

6.8. Uitzetting selectie door hinderlijk gedrag
Indien er sprake is van een zodanige gedraging van de gymnast dat het aanblijven in het team de werkzaamheden van de trainers of gedraging van de gymnast tegenover andere selectieleden tot grote hinder leidt, kan de gymnast een schorsingsmaatregel worden opgelegd voor een bepaalde  periode dan wel met onmiddellijke ingang uit het team worden gezet. In geval er sprake is van een schorsingsmaatregel wordt de gymnast weer opgenomen in het team na afloop van de schorsingsperiode en na een gesprek met de trainer in het bijzijn van de ouder(s). Het verschuldigde bedrag voor de selectiecontributie voor de  niet genoten trainingen wordt in dergelijke gevallen niet gerestitueerd. De trainer neemt in dergelijke gevallen altijd contact op met de ouders van de gymnast onder de 18 jaar.

6.9 Te laat komen

De gymnast wordt geacht op tijd aanwezig te zijn voor de training(en). Te laat komen heeft een storend effect op de groep. Bij iedere verhindering en dus óók als men later instapt in de training, is het vriendelijke verzoek dit tijdig aan te geven bij de trainer.

6.10 Het (voortijdig) verlaten van de turnzaal c.q. training
Het verlaten van de turnzaal door leden kan alleen plaats vinden na toestemming van een trainer. Indien de situatie het toelaat, verlaat een gymnast de turnzaal onder begeleiding van een trainer. Indien de gymnast de turnzaal verlaat, loopt hij niet rond door het sportcentrum. Indien de gymnast bijvoorbeeld pauze heeft, wordt het meegenomen eten en drinken enkel in de kleedkamer genuttigd.

Het verzoek om de training te verlaten vóór het einde van de officiële trainingstijd, wordt beoordeeld door de aanwezige trainer. In geval er sprake is van ziekte of blessure, etc., wordt direct contact opgenomen met de ouder(s) dan wel met de 2e persoon zoals deze is opgegeven door de ouder. De ouder(s) dan wel deze 2e persoon dienen om bovengenoemde redenen te allen tijde bereikbaar te zijn gedurende de training van de gymnast. Zorg dat de ledenadministratie of trainer altijd de actuele telefoonnummers heeft. Derhalve is het wenselijk de mobiele nummers aan de trainer door te geven.

6.11 persoonlijke spullen
Persoonlijke spullen dienen in de kleedkamer achter te blijven. Alleen waardevolle zaken mogen meegenomen worden in de turnhal waar deze op een centrale plaats worden bewaard. Mobiele telefoons dienen uit te staan als ze meegenomen worden. Alleen waterflesjes zijn drinkenswaar toegestaan in de turnhal. Na afloop van de training dienen deze waterflesjes en persoonlijke spullen door de gymnast te worden meegenomen uit de turnzaal.

6.12 sieraden
Om letsel te voorkomen is het niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de training. Ringen, oorbellen, kettingen, horloges, etc. dienen voor aanvang vande training te worden afgedaan. Waardevolle zaken kunnen worden meegenomen de turnhal in alwaar het centraal wordt bewaard.

Artikel 7.Overige zaken gedragsregels

Lenen van materiaal
Het lenen van turnmateriaal is geheel voor risico van de gymnast. Als er schade is ontstaan aan het geleend materiaal, dient hij onmiddellijk de trainer daarvan op de hoogte te stellen. Indien er sprake is van schade aan het geleend materiaal en welke schade door toedoen van de gymnast of onder zijn beheer is ontstaan, wordt hij voor de geleden schade geheel aansprakelijk gesteld;

(Andermans) eigendom
De gymnast respecteert en gaat zorgvuldig om met andermans eigendom(men). Dat houdt in dat

-              na gebruikmaking van een kleedkamer, e.d. dit schoon en netjes achter te gelaten dient te worden

-              een bank in de kleedkamer is bedoeld om op te zitten of kleding er op neer te leggen. ga dus niet met                          schoenen op de bank staan.

-              de kapstok niet gebruikt moet worden als een rekstok, omdatdeze bedoeld is voor jassen, tassen, etc. Ga er dus niet aan hangen, op klimmen, etc.

Artikel 8.Wedstrijdzaken

8.1. Wedstrijddeelname
Alle selectieleden worden geacht om deel te nemen aan de wedstrijden. Met deelname aan een wedstrijd wordt ook begrepen deelname aan de jaarlijkse onderlinge wedstrijd van TIGA. De aanmelding (en/of de afmelding) voor een wedstrijd wordt door de trainer verzorgd. Alleen junior en seniorleden kunnen in overleg 1 maal per week trainen en nemen dan niet meer deel aan wedstrijden.


8.2.Wedstrijdniveau

Een wedstrijd wordt geturnd of op regionaal, provinciaal of op landelijk niveau. Het bepalen van het niveau is in de regel ter beoordeling van de trainer(s). Op de website vindt u een overzicht van indelingen op niveaus (NTS systeem) alsmede jureringsinfo.

 

8.3 Uitkomen bij wedstrijd

De gymnast die tevens lid is van een andere vereniging, neemt deel aan de KNGU-wedstrijd(en) als TIGA selectielid, óók als men lid is van een vereniging die behoort tot een ander rayon. In bijzondere gevallen kan alléén van deze regel afgeweken na overleg met de trainer en met TIGA wedstrijdzaken.


8.4. Kosten deelname KNGU-wedstrijd landelijk en provinciaal

Er zijn kosten verbonden aan deelname aan een wedstrijd. Deze kosten vallen buiten de contributiebijdrage en worden via een eenmalig machtigingsformulier geïnd door de ledenadministratie van TIGA. In deze kosten zijn ook niet inbegrepen de kosten voor het aanvragen van een wedstrijdpas.

8.5 Wedstrijdpaspoort

De gymnast die deelneemt aan landelijke wedstrijden moet in het bezit zijn van een wedstrijdpas. Deze pas wordt door de trainer aangevraagd en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Voor deze pas is een pasfoto noodzakelijk.

 

8.6 Teruggave deelnamekosten wedstrijd

Een gymnast kan voor een wedstrijd door TIGA kosteloos worden teruggetrokken. Dit kan alleen vóór een bepaalde datum, welke datum aan de wedstrijdleiding kenbaar wordt gemaakt. De gymnast dient daarom op tijd bij de trainer - mondeling dan wel schriftelijk- aan te geven wat de reden van het afzien van wedstrijddeelname is. De trainer beoordeelt deze redengeving waarna er een (eventuele) terugtrekking van de gymnast kan plaatsvinden en er een restitutie van het wedstrijdgeld plaats vindt door de ledenadministratie van TIGA. Kosteloos annuleren vindt niet meer plaats na de medegedeelde annuleringsdatum, ook niet als er sprake is van een ziekte, blessure en/of andere omstandigheden.

 

8.7 Overige wedstrijdzaken
Alle verenigingen –aangesloten bij KNGU- zijn onder verdeeld in rayons/regio’s. Per regio wordt zowel algemene als specifieke informatie gegeven. Op deze site van www. noord.kngu.nlwordt bijvoorbeeld aangegeven op welke datum ereen regionale wedstrijd wordt gehouden, de locatie, en de uitslagen. De deelnamelijst kan worden ingezien vanaf 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd. De gymnast ontvangt overigens van de trainer te zijner tijd ook specifieke informatie over zijn nog te turnen of geturnde wedstrijd.  Landelijke wedstrijdinformatie is te vinden op www.kngu.nl

8.8 Wedstrijdafspraken
Om aan wedstrijden te mogen deelnemen, houdt de gymnast zich aan de volgende afspraken:

 • de gymnast dient een half uur voor het door de KNGU aangegeven tijdstip aanwezig te zijn op de wedstrijdlocatie. Dit omdat de KNGU volgens haar reglement de wedstrijd met een half uur mag vervroegen.
 • de turnster wordt in correcte Tiga wedstrijdkleding (zie artikel 9.1) op de wedstrijd verwacht: ­­onder het pakje wordt bij voorkeur geen GEEN ondergoed gedragen. Oudere damesturnsters mogen volgens de KNGU normen huidkleurige (!) string en sportbeha dragen
 • haren vast en netjes; geen losse plukken of pony voor de ogen ­
 • het vervoer van de gymnast naar de wedstrijd dient u zelf te regelen.
 • tijdens de wedstrijd worden de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vriendelijk verzocht zich niet te bemoeien met de gymnast. Het betreden van de wedstrijdvloer door niet sporters is niet toegestaan.
 • het verlaten van de wedstrijdvloer door de gymnast leidt tot diskwalificatie. Een gymnast is gedurende de hele wedstrijd dan ook op de wedstrijdvloer aanwezig onder begeleiding van de trainsters.
 • het dragen van sieraden is niet toegestaan.
 • geef uw kind niet te veel eten tijdens de wedstrijd mee. Het drinken graag in een beker of flesje met een afsluitbare dop.

 

Artikel 9.Kledingvoorschrift

De selectieleden trainen bij grote voorkeur

 • in een (TIGA) turnpakje + kort broekje
 • in een strak hemdje en een strak (kort) broekje
 • er wordt geturnd op blote voeten dan wel op turnslofjes
 • in verband met de veiligheid turnt de gymnast niet in een loszittend T-shirt en in een wijd zittend broekje.

 

9.1. Wedstrijdkleding
De leden dragen gedurende een wedstrijd een door TIGAvoorgeschreven turnkleding voor de selectie. Dat wil zeggen een

 • zwart turnpakje voor heren met een witte korte broek en op blote voeten op de vloer  en de sprong.
 • zwart turnpakje voor heren met een lange witte broek zonder merk er op geprint op de ringen, rekstok,  de brug, de voltige (de paddenstoel voor benjamin & pupil) en de ringen. Als uitzondering geldt dat op de vloer ook met een lange witte broek mag worden geturnd.
 • Tiga damesselectiepak

9.2.Bestelling kleding
Indien de gymnast nog niet in het bezit is van voornoemde TIGA turnkleding, wordt hij zo spoedig mogelijk verzocht dit aan te schaffen. Uit voorzorg voor een te kleine of een te grote maat wordt verzocht om de paspakjes ter voorbeeld te nemen of van een ander selectielid kleding te passen voor de maatvoering. Tiga houdt geen voorraad van selectiepakjes. Voor de herenpakjes en de recreantenpakjes is wel een paslijn aanwezig.

Via de TIGA-website wordt men voor de recreantenpakjes en de herenpakjes middels een link naar de site van de leverancier doorgesluist.

Men is overigens geheel vrij om voor de heren een korte en een lange broek te bestellen bijvoorbeeld via www.hesters.nl. Het is belangrijk dat de korte broek nauwsluitend is en korte pijpjes heeft. De lange broek is nauwsluitend rond de heup en losjes bij de knieën. Geef bij de bestelling altijd duidelijk aan dat de broeken wit moeten zijn. De kosten voor de broeken kunnen door eigen bestelling echter variëren.

De actuele prijzen zijn te vinden op de website.

9.3. Kledingbestelling nieuw selectielid
Voor een nieuw selectielid geldt dat de bestelling van de kleding enkel ná de proefperiode plaats kan vinden. Tenzij er sprake is van een situatie waarbij de trainer zeer duidelijk aangeeft een gymnast te willen opnemen in de selectie nog voor afloop van de proefperiode.

9.4. Leertjes rekstok en ringen
De selectieleden kunnen vanaf 8 jaar turnen met zogenaamde leertjes (twee- en drievingerige leertjes). Voor meer informatie en uitleg over deze leertjes, neemt men contact op met de trainer. Als de turnster leertjes wil gaan gebruiken kunnen ze dit tijdens de training uitproberen en eventueel daarna bij de trainer bestellen. De gymnast wordt geacht thuis te oefenen met de leertjes zodat tijdens de trainingen het aan- en uittrekken hiervan niet onnodig lang in beslag wordt genomen.

Artikel 10.Hygiëneregels
De geldende regel is dat men de algemene normen voor hygiëne in acht neemt. Dat betekent dat de nagels van de handen en de voeten zijn geknipt. Het is niet prettig te turnen met lange nagels op de toestellen en bovendien ook gevaarlijk. De voeten dienen schoon te zijn. Bij wratjes onder de voeten, is het raadzaam om badstoffen sokken te dragen, totdat deze zijn verdwenen. De damesdienen hun haren bij elkaar gebonden te dragen (in verband met veiligheid en het niet bemoeilijken van assisteren). In het algemeen geldt dat de gymnast fris en schoon zowel op de training als op een en wedstrijd dient te verschijnen.
Het douchen natijd is geen verplichting, dit kan thuis ook.

Artikel 11.Overige zaken
11.1. Pauze
De leden hebben een korte pauze van ongeveer 5 minuten. Gelieve hier rekening mee te houden met het geven van pauze hap. Veel jonge leden doen namelijk meer dan 5 minuten om de meegenomen versnaperingen te eten. De bedoeling van de pauze is om de gymnast even een adempauze te geven. Water in een bidon mag altijd meegenomen worden in de turnzaal. Andere versnaperingen en drank niet. Geen snoep meegeven voor in de pauze.

11.2. Verjaardag
Als jonge leden jarig zijn (en dat geldt uiteraard ook voor de pupillen en oudere gymnasten) dan mag er uiteraard getrakteerd worden. Per slot van rekening moet je alles wat er maar te vieren valt in het leven, ook vieren!

11.3. Persoonlijk onderhoud met trainer
Als u een gesprek wilt hebben met de hoofdtrainer of met de andere trainers, wordt u vriendelijk verzocht dit telefonisch te doen en niet voorafgaand aan de training. Tenzij er sprake is van een dringende situatie. Wij hopen op uw begrip.

11.4. Algemene informatie TIGA bestuur
Het bestuur wordt vertegenwoordigd door leden of ouders van leden. Binnen het bestuur is een taakverdeling voor de diverse bestuurszaken. De actuele informatie hierover treft u op de website aan.

Artikel 12. Toepassingsregel
Voor gevallen en/of omstandigheden die niet zijn neergelegd en/of omschreven in dit reglement, wordt hierbij ook van toepassing verklaard de gestelde voorwaarden zoals deze zijn neergelegd en/of omschreven zijn in het huishoudelijk reglement en de statuten voor het lidmaatschap van TIGA (zie website). Het selectiereglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement.

Artikel 14. Uitsluiting aansprakelijkheid TIGA
De KNGU en haar aangesloten verenigingen hebben een aansprakelijkheidsverzekering alsmede een ongevallenverzekering. Deze is ook van toepassing voor Tiga Leek.
In de hieronder staande gevallen kan de trainer of het TIGA bestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor

 1. de door de gymnast geleden schade aan zijn persoonlijke eigendommen door andere selectieleden en/of derde(n) vóór de aanvang van, tijdens en na afloop van een training.
 2. Lichamelijk letsel, welke de gymnast oploopt of heeft opgelopen en de blijvende schade daarvantijdens een training indien:

2.1.  de gymnast in strijd met de aanwijzingen van de trainer, dan wel in strijd met de aanwijzing van een bevoegd aanwezige derde(n), handelingen uitvoert in de turnzaal waarbij er een groot risico is voor het oplopen van een (lichamelijk) letsel en de blijvende schade daarvan.

2.2.  de gymnast in strijd handelt met in het reglement opgenomen strikte regel dat een gymnast niet een turntoestel mag verstellen en/of verplaatsen zonder toestemming van de trainer en hierdoor de gymnast (blijvende) lichamelijk letsel oploopt.

2.3.  door onjuist gebruik van een in de turnzaal aanwezige turntoestel) en/of in de turnzaal aanwezige overige turnmaterialen waardoor de gymnast (blijvende) lichamelijk letsel oploopt.

2.4.  de gymnast die letsel oploopt of heeft opgelopen en/of blijvend lichamelijke letsel  oploopt door gedraging van een ander selectielid en/of derde(n). Voor deze schade is de veroorzakende gymnast of diens ouders zelf aansprakelijk middels wettelijke aansprakelijkheidsregeling.