HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1. Doel
Artikel 2. Leden
Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 4. Rechten van de leden
Artikel 5. Contributies
Artikel 6. Kleding
Artikel 7. Lessen
Artikel 8. Bestuur
Artikel 9. Benoeming en benoembaarheid
Artikel 10. Bestuursvergaderingen
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Artikel 12. Voorzitter
Artikel 13. Secretaris
Artikel 14. Penningmeester
Artikel 15. Kascommissie
Artikel 16. Overige commissies
Artikel 17. Technische leiding
Artikel 18. Algemene vergaderingen
Artikel 19. Besluitvorming
Artikel 20. Opleggen van straffen
Artikel 21. Verenigingsorgaan
Artikel 22. Beëindiging lidmaatschap
Artikel 23. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 24. Slotbepaling
 

 


Artikel 1. Doel

 

GV Tiga tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:
a. het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek, trampolinespringen en
dergelijke, evenals in alle sport- en/of recreatieve activiteiten, die door de vereniging worden bevorderd;
b. het organiseren van (onderlinge)wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de in sub a.
genoemde activiteiten;
c. het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties,
proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
d. het zorgdragen van een kwalitatief goede leiding voor de lessen.
e. alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 

 

Artikel 2. Leden
1. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren onderscheid in contributies en
inschrijfgelden worden de club- en jeugdclubleden onderverdeeld in categorieën.
2. De vereniging kent de volgende categorieën clubleden:
a. recreatieve gymlessen;
b. wedstrijdtraining;
c. stuitbal
d. steps
e. jazzdansen
f. ouder en kind lessen
g. 50 + (voormalig GALM project)
h. conditiegroepen
Deze indeling is een opsomming van de huidige activiteiten van de vereniging. De contributies kennen geen onderscheid
tussen de diverse categorieën en zijn allen dezelfde, met uitzondering van de categorie wedstrijdtraining waarvoor een
separaat tarief is vastgesteld.

3. De vereniging kent het volgende onderscheid in contributie tussen volwassen en jeugdleden:
a. 0 tot en met 12 jaar: jeugdtarief
b. 13 jaar en ouder: volwassenentarief
 

 

Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap
1. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld
formulier (het aanmeldingsformulier) dat door bestuur of leiding aan het kandidaat-lid wordt verstrekt.
2. Het formulier vermeldt in elk geval:
a. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;
b. de contractanten (en bij jeugdleden het jeugdlid en de wettelijke vertegenwoordiger);
c. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld.
d. de duur van het verenigingsjaar en de opzegmogelijkheden
3. Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat-lid (of door de wettelijke vertegenwoordiger)
te worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd:
a. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie;
b. aan welke les(sen) het kandidaat-lid wenst deel te nemen;
c. akkoord betalingsmethode automatische incasso;
d. of het kandidaat-lid reeds lid is van een andere gymnastiekvereniging en zo ja, van welke;
e. of het kandidaat-lid eerder lid geweest is van een andere gymnastiekvereniging en zo ja, van welke vereniging en tevens
waarom en op welke wijze het lidmaatschap is beëindigd;
f. dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.
4. Bij toelating geeft het bestuur, middels de leiding die daarvoor in opdracht handelt, daarvan mondeling kennis aan het
kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger.
5. Bij niet-toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger
onder opgave van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij
de algemene vergadering.

 

Artikel 4. Rechten van de leden
Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtname van de regels, als gesteld in de wet, de statuten,
het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging de volgende rechten:
a. deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging;
b. deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging;
c. het doen van voorstellen voor op de algemene vergadering;
d. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging;
e. het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU;
f. deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU op zowel rayon-,
regionaal- als nationaal niveau;
g. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU;
h. het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de KNGU afgeslo¬ten collectieve verzekeringen;
i. het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe ge¬stelde regels of normen tot stand zijn
gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging en de commissie van beroep van de KNGU.

Artikel 5. Contributies
De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden, als vastgelegd in artikel 2. van dit reglement. Daarnaast wordt de hoogte van de contributie vastgesteld voor leden die meerdere lessen binnen de vereniging volgen. Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene vergadering tevens de wijze van inning van de verenigingscontributies en de bondscontributies vast. Inning van de contributies geschiedt momenteel middels automatische incasso waarvoor een machtiging bij inschrijving wordt afgegeven op het inschrijfformulier. Leden worden geacht, indien zij niet op de jaarvergadering aanwezig zijn om deze informatie tot zich te nemen, zichzelf op de hoogte te stellen van de mogelijke contributiewijzigingen. Bovenstaande is tevens van toepassing op de wedstrijdgelden en kleding die automatisch worden geïncasseerd.

 

Artikel 6. Kleding
De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, het voorgeschreven turnkostuum vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van de vereniging. Daarnaast kan de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, regels vaststellen met betrekking tot de kleding of een turnkostuum voor de trainingen.
Het bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding, welk kostuum bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.

De eerste twee jaren na de fusiedatum zullen de leden nog kleding van de oude vereniging op wedstrijden kunnen dragen. Op wedstrijden wordt in de kleding van de vereniging uitgekomen. Tijdens trainingen zijn de leden vrij in het dragen van hun eigen keuze turnkleding.

Artikel 7. Lessen
1. Recreanten kennen een lesfrequentie van eenmaal per week.
2. Selectieleden worden op uitnodiging van de leiding bij de selectie gevraagd. De frequentie van de selectielessen is minimaal eenmaal per week en kan op uitnodiging van de trainer oplopen tot meerdere momenten per week. Leden van de selectie worden geacht deel te nemen aan wedstrijden.
3. Zolang een selectielid één selectieles per week volgt is het lid tevens nog gehouden aan de reguliere recreantenles. Als het selectielid tweemaal of meer per week selectielessen volgt hoeft niet meer te worden deelgenomen aan de recreantenles. Uitzondering hierop zijn de leden die het voortgezet onderwijs volgen (dit zijn in de regel leden die al meerdere selectielessen per week volgden maar door schoolverplichtingen dit niet meer kunnen volbrengen, een teruggang naar de recreantenles zou het einde van het lidmaatschap betekenen, waardoor de vereniging op deze wijze het lid kan behouden en op niveau nog les kan aanbieden), na beoordeling van de trainer.
4. De lesindeling, de lesfrequentie en de lesinhoud geschiedt door de trainers.
5. Leden dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de trainers en zich dusdanig te gedragen tijdens de lessen dat zij deze met hun gedrag niet verstoren. Indien dit laatste regelmatig mocht plaatsvinden zal de trainer het lid c.q. de ouder hier op aanspreken. Als de situatie niet verbetert en het lid door zijn gedrag de lessen blijft verstoren, of door het gedrag teveel de aandacht van de trainers opeist waardoor die deze niet meer aan de groep kunnen geven, kan dit tot uitsluiting uit de lessen resulteren.
6. Het is de trainers toegestaan om in individuele gevallen van bovenstaande af te wijken
7. Selectieleden komen in principe uit voor deze vereniging, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen.
8. Als door blessures een lid meer als 4 lesweken de lessen niet kan volgen zullen die meerdere lessen achteraf verrekend worden met de contributies die in eerste instantie worden geïnd.

 

 

 

Artikel 8. Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, te weten:
a. voorzitter;
b. secretaris;
c. penningmeester;

Het bestuur kan desgewenst met 6 personen worden uitgebreid:
d. bestuurslid;
e. bestuurslid;
f. bestuurslid;
g. bestuurslid;
h. bestuurslid;
i. bestuurslid;

Tijdens de oprichting van de vereniging is er voor gekozen om 5 bestuursleden te benoemen vanuit het voormalige bestuur van SSS, 3 leden van voormalig bestuur VEV en 1 lid van SVA die de belangen van de selectieleden van hun vereniging vertegenwoordigt in het nieuwe bestuur. Zolang SVA selectieleden levert aan deze vereniging verwerft het zichzelf een recht door zich in het bestuur te laten vertegenwoordigen door minimaal 1 bestuurslid.

 

Artikel 9. Benoeming en benoembaarheid

1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen. Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten minste veertien dagen niet is aangehouden indien:
a. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
b. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld.

Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij ten minste vier weken vóór de algemene vergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.

2. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming.

3. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene vergadering is gehouden.

 

Artikel 10. Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
3. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.
5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 

Artikel 12. Voorzitter
De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.

 

Artikel 13. Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor:

a. het houden van de notulen van de vergaderingen;
b. het voeren van de algemene correspondentie;
c. het in goed geordende staat houden van het archief;
d. de verzorging van het algemene ledenregister;
e. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
f. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

Hij wordt in zijn werk zonodig bijgestaan door respectievelijk kan een deel van zijn taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris, redactie en ledenadministratie.

 

 

Artikel 14. Penningmeester
De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.

Hij is verantwoordelijk voor:
a. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
b. het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de donateurs;
c. de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;
d. het innen en administreren van de overige inkomsten;
e. het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per geval van het bestuur, een bedrag van duizend euro niet te boven mag gaan;
f. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
g. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
h. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;
i. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
j. het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;

 

Artikel 15. Kascommissie
De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penning­meester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.

Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur.

Artikel 16. Overige commissies
Een commissie kan ingesteld worden door het bestuur of door meerderheid van de algemene vergadering. Bij aanvang van een commissie dient duidelijk te worden gesteld wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Tevens dient vooraf vastgelegd te worden aan wie de commissie verantwoording is verschuldigd of aan wie de commissie rapporteert.

Binnen de vereniging is een wedstrijdcommissie actief die zich tot taak heeft verworven om zorg te dragen voor de organisatie, en alle daarbij noodzakelijke handelingen om dit resultaat te bereiken, van onderlinge wedstrijden alsmede de door de vereniging te organiseren KNGU wedstrijden.

 

Artikel 17. Technische leiding
1. De vereniging kiest er momenteel voor om de leiding middels een inleencontract te betrekken via het Huis voor de Sport te Hoogezand, met de daarmee overeen te komen arbeidsvoorwaarden en salarisinschaling volgens hun model.
2. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders (freelancers).
3. Naast de technische leiding wordt gebruik gemaakt van assistenten tijdens de lessen.
4. De leiding, al dan niet via het Huis voor de Sport of op andere wijze aangetrokken, dient te voldoen aan de kwalificatie zoals verzekeraar die stelt om voor dekking van de polis in aanmerking te komen.

 

 

Artikel 18. Algemene vergaderingen
1. Clubleden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren. Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan jeugdclubleden, de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid, donateurs en derden.
2. De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
b. de maximum spreektijd per spreker beperken;
c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten;
e. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.
3. Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste tien stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst.

 

Artikel 19. Besluitvorming
1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.
2. Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembil­jet.
3. Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
a. niet zijn ingevuld;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld;
d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f. onleesbaar zijn.
4. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.
5. Stemming over personen geschiedt:
a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;
b. door middel van een schriftelijke stemming.
6. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan vijftig procent van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, volgt een stemming tussen de kandidaten die bij a het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Dan volgt degene die bij een tweede stem­ming de meerderheid van stemmen heeft behaald;
c. als de stemmen staken zal de voorzitter één der kandidaten aanwijzen naar beste weten.

 

Artikel 20. Opleggen van straffen
Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, indien het bestuur de mening is toegedaan de straf nog niet definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen. Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen na de eerste wordt belegd, echter is dit geen verplichting. Als het bestuur van mening is dat mondeling verweer van de beschuldigde niet van toepassing zal zijn op het oordeel van de straf kan het bestuur direct uitspraak doen.

Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde. Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen.

Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep.

 

Artikel 21. Verenigingsorgaan
Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid. Op dit moment wordt hierin voorzien door middels van een nieuwsbrief. Daarnaast wordt getracht middels een website om de informatievoorziening richting de leden toegankelijk te houden.

Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd.

In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.

 

 

Artikel 22. Beëindiging lidmaatschap
a: het lidmaatschap dient opgezegd te worden 1 maand voor het einde van het seizoen, te weten 01 juli van elk jaar.
b: kinderen tot en met 6 jaar kunnen het lidmaatschap ook beëindigen per 1 januari, dit in verband met vooral de zwemlessen.  
c. het bestuur heeft het recht een individueel lid zijn of haar lidmaatschap te ontzeggen of te schorsen, conform de richtlijnen zoals die vermeld staan in de statuten.

Artikel 23. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur en de algemene vergadering. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste twee weken voor de datum van de algemene vergadering of bestuursvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

 

Artikel 24. Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van oktober 2009.

 

Het bestuur:

 

E. Boonstra, voorzitter

 

W. van Duinen, secretaris

 

A.Kuiper, penningmeester