Veelgestelde vragen

Lidmaatschap
Aanmelden gaat via de website. Ga naar menuknop lidmaatschap, klik op tabblad lid worden. Er verschijnt een inschrijfformulier. Print deze uit en vul de juiste gegevens in. Voorzie het formulier van een handtekening. Verstuur het aan de ledenadministratie.
Ja. Aanmelden voor een proefles gaat via de website. Geef aan voor welk onderdeel een proefles gevolgd gaat worden. Opgeven voor verschillende onderdelen is mogelijk. T.z.t. ontvangt u bericht van de trainer. Aanmelden voor selectieturnen is alleen mogelijk als eerst recreatief gym is gevolgd. Uitgezonderd bijzondere situaties. In dat geval neemt men contact op met turncoordinator@tigaleek.nl.
U betaalt éénmalige inschrijfkosten. Het tarief van een les voor recreatief gym en selectieturnen is €11,67 per uur per maand. Voor volwassengym is dat €17,00 per maand. De contributie wordt maandelijks automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Voor de automatische incasso hebt u op het inschrijfformulier toestemming verleend.
Dit heeft te maken met de afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd tijdens de alv van 15 mei 2017. In de toekomst zal ook voor deze groep eenzelfde het contributiemodel voor recreatief gym en selectieturnen ingevoerd worden. De besprekingen zullen hiervoor opgestart worden door het bestuur. Uiteindelijk is het doel om voor alle leden eenzelfde contributiemodel in te voeren.
Ja, het volgen van een les m.u.v. proefles(sen) betekent dat u gebonden bent aan het lidmaatschap. Dus heeft u een betalingsverplichting. U ontvangt een factuur van de maanden waarvoor niet is betaald maar wel lessen zijn gevolgd, naast de maandelijkse facturering. Ook moet u de éénmalige inschrijfkosten betalen.
Ja. Het volgen van een les m.u.v. proefles betekent dat u gebonden bent aan het lidmaatschap. U bent zelf verantwoordelijk voor het inschrijfprocedure. Over de maanden dat u niet heeft betaald, betaalt u contributie inclusief de kosten voor eenmalige inschrijving.
Als de contributie niet afgeschreven kan worden door de vereniging, dan is de degene die eigenaar is van de banksaldo, daarvoor verantwoordelijk. En dus ook voor de extra kosten die TIGA moet maken om alsnog inning te kunnen doen.
Ja. Incasso terugboeken heet storneren. Bij de meeste banken kunt u dit via internetbankieren regelen. Heeft u geen internetbankieren neem dan contact op met uw bank. De termijn van terugboeking is acht weken (56 dagen) nadat het bedrag van uw bankrekening is afgeschreven.
Als u na een ingebrekestelling nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Een ingebrekestelling betekent dat TIGA de wanbetaler schriftelijk verzoekt om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Het aangaan van een lidmaatschap is namelijk een overeenkomst. Is er niet voldaan aan een betalingsverplichting, dan krijgt men 14 dagen de tijd om alsnog hieraan te voldoen. Daarna wordt een incassobureau ingeschakeld voor verdere afhandeling. De kosten voor het inschakelen van een incassobureau is voor rekening van de wanbetaler.
Opzeggen lidmaatschap
Als vóór 1 juli of per 1 juli is opgezegd. Zegt u per 2 juli op, dan bent u te laat en wordt het lidmaatschap verlengt voor een periode van 1 jaar tot wederopzegging.
Ja. Als u bepaalde zaken niet begrijpt, neem dan altijd contact op met het secretariaat@tigaleek.nl. Uw vragen worden z.s.m. beantwoord.
Ja maar niet voordat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Na de uitschrijving (via de website of schriftelijk verzoek ledenadmin@tigaleek.nl) ontvangt u een bevestiging of de beeïndiging definitief is. Als deze niet definitief is geworden, dan kan dit te maken met het feit dat er nog betalingen verschuldigd zijn aan TIGA. Staan er nog betalingen open maar kan TIGA niet meer incasseren, dan wordt er een incassoprocedure pas opgestart nadat TIGA de betalende persoon in gebreke heeft gesteld.
U kunt opzeggen maar de opzegging wordt niet geaccepteerd totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Na het voldoen van de geldelijke verplichting(en), ontvangt u een bevestiging van de uitschrijving.
Ja. Ga naar menuknop lidmaatschap, klik op tabblad ‘uitschrijven’. Vul de gegevens in. Uitschrijving is definitief als er geen betalingsverplichting meer bestaat.
Ja. U wordt echter ook door de ledenadministratie gewezen wat de regels zijn en tegen welke datum de opzegging wél mogelijk is. U wordt schriftelijk medegedeeld dat de consequentie van de onjuiste opzegging mogelijk leidt tot verlenging van het lidmaatschap tot wederopzegging. Dat betekent dat u gehouden bent om de contributie te betalen totdat u op de juiste wijze hebt opgezegd. Zegt u bijvoorbeeld per 1 november op, dan betekent dat u de contributie betaalt tot 1 augustus. U kunt dus gewoon de lessen blijven volgen totdat de opzegtermijn in werking treedt. Na 1 augustus bent u dus geen lid meer en kunnen er geen lessen meer gevolgd worden.
TIGA is per 1 augustus 2009 opgericht en sluit haar boekjaar af op 31 juli van het lopend jaar. Voor de beeïndiging van het lidmaatschap geldt er één maand opzegtermijn. U dient dus vóór of per 1 juli het lidmaatschap op te zeggen. Het lidmaatschap wordt per 1 augustus beeïndigd op voorwaarde dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
Ja en nee. Alleen voor kinderen onder de 6 jaar is tussentijds opzegging mogelijk. Is het lid 6 jaar en ouder, dan gelden de wettelijke regels voor het opzeggen. Ten nadele van een wettelijke regel is niet toegestaan. Afwijken ten voordele wél.
De vereniging moet voor een jaar trainers en zalen vastleggen. Als iedereen per maand kan opzeggen, dan loopt de vereniging het risico de gemaakte kosten niet te kunnen betalen, met alle gevolgen van dien. Gaat u een overeenkomst aan met commerciële bedrijven, dan kunt u in de regel per maand opzeggen. Voor verenigingen heeft de wet echter een uitzondering gemaakt. Opzegging dient te gebeuren volgens de regels en als dat niet gebeurt, wordt het lidmaatschap tot wederopzegging verlengt. Zegt u helemaal niet op, dan is er sprake van een stilzwijgende verlenging tot wederopzegging van het lidmaatschap. Alleen in bijzondere en/of onvoorziene gevallen kunt u eerder opzeggen. Daarvoor dient u geldige redenen aan te voeren en/of in overleg te treden met het bestuur.
Selectieturnen
Dit is terug te vinden in het selectiereglement , zie website www.tigaleek.nl (wedstrijdsport).
Nee. Maar deelname zorgt wel voor betrokkenheid en saamhorigheid. Immers, een groot deel van de opbrengst is bestemd voor de leden zelf. Denk aan vernieuwing van materialen voor trainingsdoeleinde(n). Geen deelname aan activiteiten heeft geen consequentie voor het lidmaatschap! U kunt uw bezwaren doorgeven aan het secretariaat@tigaleek.nl. Clubkampioenschap, wedstrijden en uitvoering zijn verplichte activiteiten. Geen deelname aan de laatstgenoemde activiteiten vereist een geldige reden.
Ja en dit geldt alleen vóór selectieturnen, tenzij anders bepaald. Recreatieve gymnasten ontvangen een uitnodiging voor een wedstrijd. Deelname wordt wel gemotiveerd omdat het erg leuk is!
In het reglement zijn regels geschreven die verband houden met de wedstrijdsport en relevant zijn voor de wedstrijdsporters.
Uitselecteren kan niet voordat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Ook kan uitselectie alleen plaatsvinden als de turnster geen mogelijkheden ter verbeteringen heeft gekregen. Uitselectie kan niet plaatsvinden aan de hand van wedstrijdresultaten. Alleen ongemotiveerde houding, weinig of geen trainingsinzet, wangedrag op trainingen/wedstrijden, (chronische) en of andere aanhoudende blessures zijn de gronden voor uitselectie. Ouder ontvangt schriftelijke bevestiging van het gesprek en er volgt een bijzonder traject voor afbouw. Terugkeren in de selectie is altijd mogelijk op voorwaarde dat er geen meer is sprake is van aanwezigheid van uitselectiegronden. Voor veel selectieleden is terugkeer naar recreatief gym geen optie vanwege het behaalde niveau. Dit geldt niet voor préselectieleden.
Als u een materiaal heeft gekocht bij een bedrijf als consument, dan spreken we van een consumentenkoop. U mag het product binnen 6 maanden na aankoop zonder reden terugsturen, tenzij de koop betreft een specifiek product dat voor de koper is gemaakt (denkt u aan turnslofjes waarin een speciaal voetbed is gemaakt, het verkleinen van braces, etc.). Doet de verkoper moeilijk over het terugnemen, aarzel niet en werp hem de regels van het consumentenkoop voor zijn voeten. Blijft het nog steeds lastig? Schakel dan een rechtswinkel in of uw eigen juridische adviseur (rechtsbijstand verzekering/vakbond, etc). Bewaar altijd aankoopbonnetjes ter bewijs van de aanschaf van het product. In alle gevallen geldt dat als TIGA geen partij is geweest tijdens de koopovereenkomst, TIGA zich ook niet zal mengen in de discussie en/of aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebreken die daardoor zijn ontstaan, etc.
Ja. Dit geldt voor selectieturnsters die deelnemen aan officiële KNGU wedstrijden of aan toernooien. Voor recreatieve leden is er voor het seizoen 2017 – 2018 geen verenigingstenue. Vanaf het seizoen 2018- 2019 wordt er een nieuw selectiepakje gekozen. Vanaf dat seizoen zal er ook voor recreatief gym een verenigingspakje worden uitgekozen. Een verenigingstenue voor selectieleden is in principe voor 3 jaar. Trainingspakken hebben een langere geldigheidsduur. Tenue is alleen verplicht voor clubkampioenschappen, uitvoering en KNGU wedstrijden. De kosten komen voor rekening van het lid. T.z.t. ontvangt men een kostenoverzicht.
Verenigingspakjes gaan via de club. De turncoördinator bestelt het turnpakje. Bestellingen wordent pas in overweging genomen als er minimaal 2 bestellingen zijn geplaatst. Zie voor verdere informatie selectiereglement. Voor meer informatie of een bestelling neemt u contact op turncoordinator@tigaleek.nl. TIGA houdt geen paspakje bij. Wilt u juiste maat weten? Vraag een selectielid dat in het bezit is van een wedstrijdpakje of het turnpakje gepast kan worden.
Nee. Dit geldt zowel voor selectie- als voor recreatieve trainingen, maar wordt wel aangeraden. Echter in een loszittend T-shirt trainen is niet toegestaan uit veiligheidsoverwegingen. Ook is niet toegestaan te trainen enkel in een sportbh en short waarbij een groot deel van de romp ontbloot is. Trainen in kledingstukken waarbij de trainer niet gehinderd wordt tijdens het verlenen van de bewegingshulp, is toegestaan.
Nee. De haren moeten vast en uit het gezicht worden gehouden met een haarband of speldjes. Lang haar wordt bij voorkeur ingevlochten zodat er niet op gestaan kan worden bij een handstand of koprol, etc., of waarbij de haren in het gezicht kunnen komen (brug/rekstok/sprong, etc.). Dit alles uit oogpunt van veiligheid. Ook is het dragen van sieraden (armbanden, grote oorringen, niet toegestaan. Beugels die los in de mond zitten, moeten voor de training verwijderd worden.
Selectieturnen/Wedstrijden
Dat is mogelijk en wel via menuknop “proefles” volgen. De turncoördinator neemt z.s.m. contact op voor uitleg. Er gelden echter andere aanname voorwaarden dan bij recreatief gym. Houd u daar rekening mee.
Lenigheid is belangrijk maar niet alles bepalend. Ieder kind mag altijd een proefles selectietraining volgen, uitzonderingen daargelaten. Aannamebeleid is voorbehouden aan het trainersteam.
Ja. De contributie is per uur per maand. Het is aan het lid te bepalen hoeveel uur er getraind wordt op voorwaarde dat dit mogelijk is.
Nee, tenzij sprake van blessures of andere omstandigheden die er voor zorgen dat er minder getraind moet worden.
Ja, maar niet voordat er overleg is geweest met het trainersteam. Er zullen eerst proeftrainingen gevolgd moeten worden om het niveau, lenigheid en kracht etc. te kunnen bepalen. Na een proeftraining vindt er een vervolggesprek plaats voor definitieve opname in de selectie.
Ja. De turnster mag aangeven op welke dagen het beste past in de agenda. Echter als de groepen vol zijn, wordt men geplaatst in een andere groep.
Nee . TIGA vindt het belangrijk dat ieder (nieuw) selectielid zonder blessure(s) begint aan trainingen en deelneemt aan wedstrijden. Sporters die geblesseerd raken gedurende hun selectielidmaatschap, ontvangen een herstelprogramma. Ex-leden die weer lid willen worden en willen deelnemen aan wedstrijden, moeten volledig hersteld zijn en ook een medische verklaring kunnen overleggen.
Ja. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal deelnemers aan een training. De vaste kosten zijn het salaris van de trainer(s), reiskosten trainer(s) en zaalhuur.
Nee, maar dat is wél absoluut gewenst. Zonder juryleden kunnen géén wedstrijden worden gehouden. Jurycursussen worden tegenwoordig online aangeboden. Alleen bijscholingscursussen zijn op locatie. TIGA biedt alle nieuwe juryleden de mogelijkheid mee te lopen met de selectietrainingen om praktijkervaring op te doen. Interesse? Neem contact op met wedstrijdzaken voor uitleg via voorzitter@tigaleek.nl
Bij kleine schaafwonden, etc. wordt dit ter plekke behandeld door het trainersteam. Als het trainen niet meer lukt, wordt u gebeld. Om die reden is het belangrijk te allen tijde bereikbaar te zijn. Als er sprake is van een val op het hoofd, of waarbij de aard van de situatie direct medische hulp noodzakelijk is, wordt dit meteen gedaan. De trainer maakt een rapport op van het voorval, stuurt een kopie naar de ouder, turncoördinator en het bestuur. De trainer onderhoudt contact met de ouder over de ontstane situatie en overlegt indien nodig met het trainersteam en het bestuur betreffende vervolgtraject. Als de sporter na overlegging van een medische verklaring weer trainingen mag hervatten, wordt de sporter een herstelprogramma aangeboden indien nodig.
Het trainersteam voor verplichte oefenstof en vanaf keuzestof wordt het niveau in overleg met de turnster bepaald. De hoofdtrain(st)er heeft als eindveantwoordelijke echter de eindbelissing indien er een verschil van mening bestaat betreffende het niveau maar niet voordat er een gesprek is geweest met de turnster en evt. de ouder.
TIGA is lid van de KNGU en betaalt per lid een bondsbijdrage dat door het lid wordt betaald. TIGA incasseert deze bondsbijdrage eenmalig aangezien deze niet is verdisconteert in de contributie.
Recreatief Gym
Nee. Recreatieve sporters zijn alle vakanties vrij, tenzij anders bepaald. Dit wordt op tijd gecommuniceerd. Als er wel een training plaatsvindt, dan is de hoogte van de kosten afhankelijk van het aantal deelnemers. Ook wordt berekend de vaste kosten van de trainer(s) en zaalhuur. Er geldt in dat geval een minimum aantal deelnemers.
TIGA is lid van de KNGU. Per lid wordt door de KNGU een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage dient het lid zelf te betalen omdat het niet verdisconteert is in de contributie.
Ieder kind heeft het recht om gratis proeflessen te volgen bij de selectie tenzij echt blijkt dat het wedstrijdturnen absoluut niet geschikt is voor het kind. Via de website kunt u een aanvraag doen om proeflessen te volgen voor selectieturnen. Uw kind heeft het recht om de aangeboden lessen helemaal te volgen, tenzij echt blijkt dat dit geen zin heeft (conditioneel, niet lenig genoeg, angstig, etc., volgt aanwijzingen niet of slecht op, etc.). Het trainersteam heeft wél het eindoordeel of uw kind in aanmerking komt voor wedstrijdturnen.
U kunt altijd vragen om een nieuwe beoordeling door een andere trainer. De trainer dient bij twijfel eerst collega-trainer te raadplegen over de bevindingen en vervolgens zal de trainer mondeling het een en ander uitleggen. U kunt ook een gesprek aanvragen met de trainer voor uitleg. De eindbeslissing ligt bij het trainersteam.
Zorg er altijd voor dat uw kind in zijn naaste omgeving bij iemand terecht kan in dergelijke situaties. Geef op het inschrijfformulier altijd een 2e of desnoods een 3e persoon op dat direct kan inspelen op de ontstane situatie. Het kind kan er tenslotte niets aan doen als er iets gebeurt maar het moet wel meteen geholpen worden.
Assisteren is alleen mogelijk als men beschikt over een relevante sportopleiding danwel een cursus daartoe heeft gevolgd (of daartoe is bereid) dat met goed gevolg is afgesloten. Zonder toestemming van het bestuur en het trainersteam kan er niet geassisteerd worden. Assisteren is mogelijk vanaf 15 jaar en ouder en onder bepaalde voorwaarden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een opleiding volledig vergoed te krijgen. Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat@tigaleek.nl
Gedragsregels
U neemt contact op met de desbetreffende train(st)er voor overleg. Komt u er niet uit of is de train(st)er tevens de turncoördinator van de vereniging, dan neemt u contact op met de voorzitter. Hoor en wederhoor is het belangrijkste vertrekpunt als er een overleg tussen de partijen wordt gehouden.
TIGA vindt het zeer belangrijk dat onze leden, professionals en andere personen werkzaam voor de vereniging sporten en hun werk doen in een veilige en respectvolle omgeving. Elke vorm van misbruik wordt ten strengste afgekeurd en leidt – bij gebleken misbruik – tot royement van het lidmaatschap danwel ontslag op staande voet. TIGA onderschrijft uitdrukkelijk hetgeen NOC*NSF heeft neergelegd betreffende een veilig sportklimaat https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat en https://sportplezier.nl/
Ja. Als dit storend is voor de les, de aanwezigen of anderszins dan mag dit. TIGA bestraft echter geen kind. Een kind dat onaardig is voor de medesporters wordt gevraagd dit niet te doen. Bij herhaling van hinderlijk gedrag(ingen) wordt de ouder gecontacteerd.
Nee. Het kind wordt aangesproken op zijn gedrag. Verbetert zijn gedrag niet gedurende de les, dan wordt de ouder gebeld. Trainers geven les, ouders voeden op.
Organisatie
http://www.kngu.nl/bondsinformatie/jaarverslagen
Alle leden ontvangen een uitnodiging voor de presentatie van de jaarcijfers (oktober van het lopende jaar). U ontvangt informatie uit eerste hand van de penningmeester. Alleen aan- en afmeldingen voor een alv ontvangen de alv notulen. Bent u niet aanwezig geweest op de vergadering, dan dient u een verzoek in via het secretariaat@tigaleek.nl.
Ja. Ook commissieleden zijn hard nodig. TIGA heeft verschillende commissiewerkzaamheden die heel goed door duo’s uitgevoerd kunnen worden. Ga naar www.tigaleek.nl en klik op vacatures voor een overzicht.
Ja. Alle taken binnen de verenigingen moeten eigenlijk deeltaken zijn, ook om de lasten gelijkelijk over de vrijwilligers te kunnen verdelen. Daardoor wordt het overzichtelijk voor de vrijwilligers en komt men niet onder tijdsdruk te staan. Privéleven willen hebben en tegelijkertijd maatschappelijk betrokken willen zijn moeten in evenwicht zijn.
Aanmelden gaat via de button op de homepage van de verenigingswebsite. Klik op ‘aanmelden vrijwilliger’. Vul de gegevens in. Daarna wordt er contact opgenomen met u. Zonder vrijwilligers geen TIGA!
Dat ligt aan het onderwerp maar in de regel is elk lid toegestaan om een vergadering bij te wonen. Het bestuur vergadert elke 6 weken. De vragen worden verstuurd aan het secretariaat@tigaleek.nl.
U bent niet verplicht vergaderingen bij te wonen. Om notulen te kunnen ontvangen, dient u zich aan of af te melden voor de vergadering. Leden die zich niet afmelden, zullen zelf actie moeten ondernemen als ze bepaalde informatie willen hebben. Verzoek tot ontvangen van notulen wordt ingediend bij secretariaat@tigaleek.nl
Blessures en blessureregeling
Bij kleine schaafwonden, etc. wordt dit ter plekke behandeld door het trainersteam. Als het trainen niet meer lukt, wordt u gebeld. Om die reden is het belangrijk te allen tijde bereikbaar te zijn. Als er sprake is van een val op het hoofd, of waarbij de aard van de situatie direct medische hulp noodzakelijk is, wordt dit meteen gedaan. De trainer maakt een rapport op van het voorval, stuurt een kopie naar de ouder, turncoördinator en het bestuur. De trainer onderhoudt contact met de ouder over de ontstane situatie en overlegt indien nodig met het trainersteam en het bestuur betreffende vervolgtraject. Als de sporter na overlegging van een medische verklaring weer trainingen mag hervatten, wordt de sporter een herstelprogramma aangeboden indien noodzakelijk.
Ja. De trainer brengt via de turncoördinator de ledenadministratie op de hoogte. De administratie zorgt er voor dat de penningmeester de contributie niet zal innen voor een afgesproken afgesproken periode. De regeling gaat pas van kracht 6 weken na het ontstaan van de blessure. De turnster blijft lid van de selectie. Zodra de turnster weer deelneemt aan de trainingen, wordt hiervan een melding gemaakt, waarna de contributiebetaling de eerstvolgen de maand wordt geïncasseerd ongeacht of de turnster volledig deelneemt aan de trainingen. Overleg daarom goed met elkaar en geef het aantal uren door dat daadwerkelijk wordt getraind aan de ledenadministratie. Alleen de uren die worden afgenomen, worden dan geïncasseerd.